ALGEMENE VOORWAARDEN BONNENPRINTEN.NL

 

1. Algemeen

·         Bonnenprinten.nl is een handelsnaam van VDMadmin.nl BV, Postbus 78, 5520 AB Eersel.

 

2. Aanmelden

·         Bonnenprinten.nl kan het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe Gebruiker, indien daartegen naar haar oordeel bezwaren bestaan, weigeren dan wel afhankelijk stellen van nadere voorwaarden. De rechten uit hoofde van de overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

·         Indien Bonnenprinten.nl besluit tot het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe Gebruiker stelt zij de Gebruiker in het bezit van een wachtwoord en een gebruikersnaam.

·         De gebruikersnaam en het wachtwoord worden per voorkeur schriftelijk naar Gebruiker verstuurd.

 

3. Gebruik van de administratieomgeving binnen Bonnenprinten.nl 

·         De gebruikersnaam geldt in combinatie met het wachtwoord als legitimatie voor de toegang tot de eigen administratieomgeving van Gebruiker binnen Bonnenprinten.nl.

·         De Gebruiker verbindt zich ertoe het wachtwoord en de gebruikersnaam geheim te houden en verder alles te doen om de geheimhouding van gebruikersnaam en wachtwoord te verzekeren.

·         De Gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking aan Bonnenprinten.nl te melden. Dit kan uitsluitend geschieden via e-mail (info@bonnenprinten.nl). Bonnenprinten.nl is na de melding bevoegd de gebruikersnaam en het wachtwoord te blokkeren.

·         Bonnenprinten.nl verplicht zich tot de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding ten aanzien van de gegevens van Gebruiker.

·         Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk via e-mail (info@bonnenprinten.nl) te worden gemeld bij Bonnenprinten.nl. Telefonische melding middels het nummer verstrekt in de aanbiedingsbrief is slechts in geval van nood mogelijk.

 

4. Ondersteuning en helpdesk

·         Ten aanzien van ondersteuning en helpdesk heeft Gebruiker de mogelijkheid via e-mail in contact te treden met Bonnenprinten.nl (info@bonnenprinten.nl). Bonnenprinten.nl zal normaliter binnen één werkdag reageren, maar uiterlijk binnen twee werkdagen.

·         Jaarlijks heeft Gebruiker recht op één uur gratis ondersteuning en/of helpdesk. Indien Gebruiker meer ondersteuning/helpdesk wenst geldt voor de overige uren een tarief van € 85,00 per uur (excl. BTW). Op het moment dat kosten voor ondersteuning/helpdesk voor het eerst in rekening zullen worden gebracht, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld.

 

5. Aansprakelijkheid

·         Bonnenprinten.nl zal streven naar het zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande apparatuur en programmatuur. Bonnenprinten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Gebruiker verband houdende met het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledige functioneren van de onder het beheer van Bonnenprinten.nl of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen, het Internet, tenzij en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bonnenprinten.nl.

·         Bonnenprinten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van invoerde gegevens en/of opdrachten en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van de administratieomgeving binnen Bonnenprinten.nl in het verkeer tussen de Gebruiker en Bonnenprinten.nl, zowel als tussen Bonnenprinten.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie met de gebruiker, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van Bonnenprinten.nl.

·         Bonnenprinten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van onjuistheden in opgevraagde informatie en/of berekeningen.

·         In het bijzonder op vorige bepaling: de webservice geeft toegang tot een tabel met de adresgegevens van meer dan 100.000 relatienummers. Deze tabel is as it is. Bonnenprinten.nl kan niet worden gehouden om deze tabel te actualiseren. Het overnemen en het gebruik van gegevens uit deze tabel door de Gebruiker is altijd voor eigen risico van de Gebruiker. Bonnenprinten.nl accepteert daarom geen enkele claim t.a.v. het niet correct of niet volledig zijn van deze tabel.  

 

6. Tarieven en betalingen

·         Bonnenprinten.nl is bevoegd aan de Gebruiker de overeengekomen abonnementskosten maandelijks in rekening te brengen met betrekking tot diens administratiegedeelte binnen Bonnenprinten.nl en deze via een automatische incasso te incasseren. De kosten van overige diensten specifiek uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker zullen in vooraf in overleg met de Gebruiker worden vastgesteld.

·         Alle prijzen worden door Bonnenprinten.nl vastgesteld en kunnen slechts bij het ingaan van een nieuw administratiejaar worden gewijzigd. Bonnenprinten.nl draagt er zorg voor dat informatie hierover ten minste 3 maanden vooraf bekend wordt gemaakt aan gebruikers.

·         De kosten van het gebruik van de verbinding met het internet komen voor rekening van Gebruiker.

 

7. Wijziging, opzegging en ontbinding

·         De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Bonnenprinten.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij op de internet site. Bonnenprinten.nl is voorts gerechtigd de administratiesoftware op Bonnenprinten.nl aan te vullen en/of te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij op de internet site.

·         Het abonnement loopt gedurende een geheel kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. In het jaar van aanmelden loopt de overeenkomst vanaf de datum dat de gebruikersnaam en wachtwoord aan Gebruiker is bekend gemaakt t/m 31 december. Opzegging door Gebruiker kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te geschieden (dus voor 1 december).

 

8. Toepasselijkheid van voorwaarden

·         De voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de Gebruiker zich heeft aangemeld voor Bonnenprinten.nl en hij de voorwaarden heeft geaccepteerd.

·         Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken, zijn de ICT~Office Voorwaarden Algemeen en Module 4 (Application service provision, software as a service en computerservice) van toepassing.